Współpraca

uścisk dłoniEtapy współpracy krok po kroku:

 1. Spotkanie z klientem
  Etapem rozpoczynającym współpracę z biurem rachunkowym jest spotkanie z Klientem, które umożliwi zapoznanie się z jego potrzebami oraz pozwoli opracować i przedstawić indywidualną ofertę świadczenia usług księgowych.
 2. Podpisanie umowy
  Po podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy następuje podpisanie umowy pomiędzy Klientem a biurem rachunkowym.
 3. Dostarczenie dokumentów
  Do dnia 10-go następnego miesiąca Klient dostarcza do biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc: kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, raporty kasowe, niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Dokumenty zostaną odebrane od klienta na jego życzenie na terenie Zduńskiej Woli i okolic za uprzednio uzgodnioną opłatą.
 4. Informacja o wynikach finansowych
  Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych Klient otrzymuje informacje telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wyniku finansowym i wysokości podatków.
 5. Deklaracje podatkowe
  Biuro księgowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe elektronicznie i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie przygotowuję także papierowe druki na przelewy bankowe na podatki oraz składki.
 6. Na koniec miesiąca
  Przełom miesięcy to czas sporządzania list płac i deklaracji ZUS. Przekazuje je moim Klientom pocztą elektroniczną lub w siedzibie biura rachunkowego.
 7. Archiwizacja dokumentów
  Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są Klientom po zamknięciu roku podatkowego, sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych. Istnieje możliwość dłuższej archiwizacji dokumentów na specjalne życzenie Klienta po uiszczeniu opłaty.
 8. Odpowiedzialność biura rachunkowego
  W razie ewentualnych kontroli moje biuro rachunkowe reprezentuje Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym.
 9. Płatność
  Opłata za dany okres rozliczeniowy dokonywana jest po zakończonym miesiącu na podstawie wystawionej faktury. Faktury wysyłane są do Klientów drogą mailową, a płatność może być dokonywana przelewem lub gotówką w siedzibie biura.